Om Strindbergsmuseet

Strindbergsmuseet är en stiftelse med Stockholms stad, Strindbergssällskapet och Nordiska museet som stiftare. Stiftelsen har till ändamål att genom permanenta och tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentation belysa August Strindbergs liv och verk samt att upplåta lokaler till forskning och annan verksamhet i detta syfte. Stiftelseurkund, stadgar och avtal för Stiftelsen Strindbergsmuseet anges i Kfs 1972:59.

Stiftelsen ska enligt stadgarna förvaltas av en styrelse bestående av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav en ska vara vice ordförande. Ordföranden, vice ordföranden och en ledamot utses av Stockholms kulturnämnd. Av övriga ledamöter utses en av Nordiska museets nämnd och en av Strindbergssällskapet. För ledamöterna utses i samma ordning suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för en tid av högst tre år i sänder. Vid styrelsens sammanträden äger en representant för Kungl. bibliotekets Strindbergsarkiv rätt att vara närvarande.

Fr.o.m. 2002 har Strindbergsmuseet huvudmannaskapet för Strindbergs Intima teater.

Styrelsens ordförande är Göran Eriksson, goran.eriksson[at]abf.se.